Praktijk Calm Kids werkt met een aantal afspraken om behandeltrajecten zo prettig en soepel mogelijk te laten verlopen. Duidelijkheid zonder verrassingen. Wel zo fijn voor iedereen. In dit document staat belangrijke praktische informatie over het behandeltraject, lees dit alstublieft helemaal goed door.


Afspraken annuleren of verzetten

Behandelafspraken kunnen verzet of afgezegd worden door te bellen naar 0316-745529. Indien wij de telefoon niet kunnen opnemen, spreek dan een voicemailbericht in. Ook kunt u mailen naar info@calmkids.nl. Gebruik niet het persoonlijke telefoonnummer of e-mailadres van uw behandelaar om afspraken af te zeggen, want niet alle behandelaren werken elke dag. Denk er op tijd aan als een afspraak niet door kan gaan. Afspraken kunnen worden verzet of afgezegd tot uiterlijk 12.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de dag van de afspraak. Afspraken die op maandag plaatsvinden dienen dus op vrijdag vóór 12.00 uur te worden afgezegd. Voor afspraken die te laat worden afgezegd wordt het gereduceerde tarief in rekening gebracht. Dit is €45,- voor behandelafspraken en €95,- voor onderzoeksafspraken die minimaal 2 uur duren.

Voor afspraken waarbij u niet op komt dagen wordt het volledige tarief in rekening gebracht. Wanneer uw kind zo oud is dat het zelfstandig naar afspraken kan komen, help hem/haar dan herinneren zodat de afspraak niet vergeten wordt. Dit blijft uw verantwoording. Te laat afgezegde en vergeten afspraken worden altijd bij u in rekening gebracht en niet vergoed door de gemeente of zorgverzekeraar.

Behandelafspraken worden zoveel mogelijk op vaste dagen en tijden ingepland. Regelmaat werkt het prettigst voor iedereen. Uiteraard kunnen afspraken verzet of geannuleerd worden, maar doe dit alstublieft alleen bij uitzondering. Wanneer wij merken dat behandelafspraken weliswaar op tijd, maar regelmatig worden afgezegd, gaan wij hierover met u in gesprek. Wij willen u en uw kind graag goed helpen, maar hiervoor hebben wij continuïteit in de afspraken nodig.


Toestemming

Bij kinderen onder de 16 jaar moeten alle wettelijke gezagsdragers toestemming geven voor behandeling, ook wanneer u gescheiden bent. U ontvangt vooraf een toestemmingsformulier per e-mail. Deze kunt u uitprinten en retour sturen per mail (info@calmkids.nl) of persoonlijk afgeven op de praktijk (Praktijk Calm Kids, Stenograaf 1, 6921 EX Duiven). Pas wanneer alle gezagsdragers toestemming geven voor behandeling kan er een afspraak met uw kind ingepland worden. Indien u als enige ouder het volledige gezag heeft, dan hebben wij hiervan een officiële verklaring nodig. Dit kan een uittreksel uit het gezagsregister zijn. U kunt ook bij uw gemeente een verklaring over het wettelijk gezag opvragen. Vraag dan om een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) van uw kind, waarbij u specifiek aangeeft dat het ouderlijk gezag vermeld moet worden.


Verklaringen

Af en toe krijgen wij bij Calm Kids de vraag om een verklaring af te geven, bijvoorbeeld over het psychologisch functioneren van een kind of cliënt. Er kunnen verschillende redenen zijn voor het opvragen van zo’n verklaring, maar meestal is het doel om daarmee iets aan te tonen vanuit psychologische problematiek. Dit lijkt een gemakkelijke vraag, maar dat is het niet. Vanuit het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) wordt dan ook gesteld dat psychologen geen verklaringen afgeven over cliënten waarin hun psychologisch functioneren wordt beoordeeld voor een juridische procedure of een aanvraag voor een bepaalde voorziening. Lees hier meer informatie: Uitleg verklaring psycholoog NIP.


Zorgnota

De kosten voor particuliere zorg en voor vergeten of te laat afgezegde afspraken worden aan u in rekening gebracht. Ga naar www.calmkids.nl/tarieven voor een actueel overzicht van alle tarieven. Deze zijn vrijgesteld van BTW en worden jaarlijks aangepast op basis van de tariefstelling van de NZa. De kosten voor particuliere behandelsessies dienen direct na afloop van de afspraak per pin te worden voldaan. De zorgnota hiervan ontvangt u naar wens op papier of per e-mail. Voor vergeten of te laat afgezegde afspraken ontvangt u een zorgnota per e-mail met betaallink welke binnen 7 dagen dient te worden voldaan.

De kosten voor zorgnota’s die niet direct per pin betaald zijn dienen binnen 7 dagen te worden voldaan. Indien dit niet gebeurt, ontvangt u een herinnering. Bij een tweede herinnering wordt er €14,50 aan administratiekosten in rekening gebracht. Indien de nota 14 dagen na de tweede herinnering niet is voldaan, wordt deze uit handen gegeven aan een incassobureau. Incassokosten komen voor uw rekening. Conflicten over de betaling kunnen ertoe leiden dat wij als psychologenpraktijk de professionele relatie opschorten, dan wel opzeggen. De vertrouwensband kan dan namelijk onder druk komen te staan, terwijl een goede samenwerking met ouders/verzorgers van groot belang is voor effectieve behandeling van kinderen.


Vergoeding vanuit gemeente

De kosten voor jeugdzorg kunnen door de gemeente worden vergoed indien wij een contract hebben met de gemeente waar u woont. Om in aanmerking te komen voor jeugdzorg die vergoed wordt, heeft u een verwijzing nodig van het jeugd/wijkteam van uw gemeente, de huisarts, een kinder/jeugdarts of ander medisch specialist. Indien u tijdens het behandeltraject verhuisd naar een andere gemeente, geef dit dan tijdig aan ons door zodat wij contact kunnen opnemen met uw nieuwe gemeente. Bij een onverwachte verhuizing naar een gemeente waar wij geen contract mee hebben, kan het zijn dat het behandeltraject moet worden opgeschort of stopgezet omdat de gemeente het traject niet (direct) overneemt.


Vergoeding vanuit aanvullende zorgverzekering

De zorgnota voor particuliere zorgtrajecten kunt u na ontvangst indienen bij uw zorgverzekeraar indien deze de zorg gedeeltelijk vergoed. Het is verstandig om vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over de mogelijkheid tot vergoeding. Uiteraard kunnen wij u ondersteunen bij het achterhalen of deze kosten vergoed worden, maar wij dragen hier geen verantwoordelijkheid voor. Bij particuliere zorg bent u ten alle tijde zelf aansprakelijk voor de kosten, ook indien de zorgverzekeraar een declaratie onverwacht afwijst.


Garantie

Alle behandelaren bij Praktijk Calm Kids zijn geregistreerd als psycholoog, orthopedagoog of therapeut bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en verschillende beroepsverenigingen. Hiermee bent u gegarandeerd van kwalitatieve zorg. Jammer genoeg biedt dat geen garantie op verbetering. Therapie is mensenwerk en een waterdichte oplossing voor psychosociale problemen bestaat helaas niet. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat uw kind geen baat heeft bij onze behandeling. Of dat de dingen waar jullie last van hebben, op dit moment niet kunnen worden opgelost. Wij zullen dan altijd bereid zijn met u om mee te denken over de mogelijkheden.


Privacyverklaring

Voor informatie over hoe Calm Kids met cliëntgegevens omgaat, lees de ‘Privacyverklaring’.


Klachtenprocedure
Informatie over hoe te handelen wanneer u onverhoopt een klacht heeft, vindt u in onze ‘Klachtenprocedure’.


Deze praktijkvoorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 6 december 2022 en kunnen op een later moment gewijzigd worden. U kunt de meest actuele versie van de praktijkvoorwaarden altijd terug vinden op de website: www.calmkids.nl/praktijkvoorwaarden. Het is verstandig de website regelmatig te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.