Samen uitzoeken hoe we uw kind het best kunnen helpen


Calm Kids werkt evidence-based. Dit betekent dat de keuzes voor het inzetten van de best mogelijke behandeling worden gebaseerd op eigen therapeutische inzichten én op wetenschappelijke kennis. Daarom starten alle behandeltrajecten met een screening waarvoor u enkele vragenlijsten mag invullen. We bespreken de uitkomsten van deze vragenlijsten in het startgesprek. Het heeft de voorkeur dat beide ouders aanwezig zijn bij dit gesprek.

Aan de hand van uw persoonlijke verhaal en de uitkomsten van de screening worden mogelijke probleemgebieden en hulpvragen in kaart gebracht. Op basis hiervan bepalen we welke vorm van behandeling het best bij uw kind past. De mogelijkheden voor behandeling worden uitgebreid besproken. Hoewel we geloven in onze aanpak kan het zijn dat uw kind gebaat is bij een ander soort behandeling dan wat Calm Kids biedt. In dat geval zullen we u doorverwijzen naar een andere zorgverlener.


Wie moeten er bij het startgesprek aanwezig zijn?

Over het algemeen heeft het de voorkeur om het eerste startgesprek zonder uw kind te plannen wanneer uw kind jonger is dan 12 jaar. Voor kinderen vanaf ongeveer 12 jaar is het gevoelsmatig vaak belangrijk om vanaf het begin bij de behandeling te worden betrokken. Dan zal het startgesprek met u en uw kind samen plaatsvinden. Wanneer het eerste gesprek met u en uw kind samen is, volgt daarna nog een gesprek zonder uw kind.

Voor het bieden van de best mogelijke zorg is het voor ons belangrijk dat beide/alle ouders/verzorgers van het kind minimaal één keer bij een gesprek aanwezig zijn geweest. Dit is belangrijk zodat wij een zo compleet mogelijk beeld hebben van de omgeving van uw kind en hem/haar zo goed mogelijk kunnen helpen. Indien het door omstandigheden (bijvoorbeeld een scheiding) niet mogelijk is dat ouders samen bij een gesprek aanwezig zijn, plannen wij hiervoor aparte gesprekken in.


Wanneer kan het startgesprek ingepland worden?


Startgesprek waarbij uw kind aanwezig is

Wanneer uw kind bij het startgesprek aanwezig zal zijn kan dit gesprek ingepland worden zodra alle wettelijke gezagsdragers het toestemmingsformulier hebben ondertekend. Indien u als enige ouder het volledige gezag heeft, dan hebben wij hier een officiële verklaring van nodig. U kunt bij uw gemeente een verklaring over het wettelijk gezag opvragen.

Wanneer het startgesprek plaatsvindt zonder uw kind kan direct een afspraak ingepland worden.


Vergoeding van zorg door de gemeente

Wanneer de kosten van behandeling door de gemeente vergoed worden, kan het startgesprek ingepland worden zodra Calm Kids een toewijzingsbericht heeft ontvangen van uw gemeente. Wanneer u een gemeentelijke verwijzing heeft (jeugd- of wijkteam) is dit vaak direct geregeld. Bij een wettelijke, niet-gemeentelijke verwijzer (huisarts, jeugdarts, medisch specialist of gecertificeerde instelling) moet Calm Kids een zorgaanvraag bij uw gemeente indienen. De gemeente stuurt dan een toewijzingsbericht, waarna het startgesprek kan worden ingepland. Bij particuliere zorgtrajecten (u betaalt de behandeling zelf) hoeft uiteraard niet gewacht te worden op een toewijzing en kan het startgesprek direct ingepland worden.